Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 6.svibnja do 20.svibnja 2015.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2015/2016. Zahtjev za upis predaje se putem pošte na adresu;Dječji vrtić Paški mališani-ZA UPISE,Velebitska 6,Pag ili osobno u upravu vrtića , radnim danom od 9,00 do 15,00 sati. Zahtjev za upis  kao i ostala dokumentacija predaju se ZATVORENI (kuvertirani) na gore navedenu adresu i potpisani od strane oba roditelja/skrbnika.