Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i stručni suradnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Poslovi i zadaci Odgojiteljskog vijeća:

  • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića i prati njegovo ostvarivanje,
  • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada dječjeg vrtića,
  • potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.